نتایج

علایق و نگرانی های بیش از 1500 پناهنده در محل اسکان در نوی کلن به همه افراد محل و فراتر از آن مربوط می شود. بنابراین کمیته هر ماه تصمیمات مشترک خود را در اینجا منتشر می کند. پیشرفت‌ها، موفقیت‌ها و پیشنهادات برای بهبود در اینجا به خوبی مورد استقبال قرار می‌گیرد. پناهندگان به کلام خود گزارش می دهند.

هیچ ورودی یافت نشد