هر یک از پنج اقامتگاه پناهندگان در نوی کلن به صورت دموکراتیک سه نماینده انتخاب می کند که به امور اقامتگاه خود رسیدگی میکنند. کمیته متشکل از نمایندگان  تمام اقامتگاه‌ها است و یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد. همه نمایندگان صمیمانه از ساکنان دعوت می کنند تا شخصاً در محل و یا به صورت کتبی با آنها تماس بگیرند و 

درخواست‌ها، نگرانی ها و ایده های خود را با آنان در میان بگذارند.

اقامتگاه Haarlemerstraße

خالدا جی، حبیبا ای، رحمت‌الله ای، حسیب‌الله ای، و عبید ای نمایندگان محل اقامت هارلمراسترا هستند و با خوشحالی هر گونه بازخوردی از ساکنان را دریافت می‌کنند، به صورت حضوری در ساعات اداری در محل اقامت یا از طریق ایمیل.

DSC_0671
Habiba, Khalida, Haseebullah, Rahmatullah & Obaid

اقامتگاه Karl-Marx Straße

قصي الر. و خلدون س. نمایندگان محل اقامت کارل-مارکس-استراس هستند و با خوشحالی هر گونه بازخوردی از ساکنان را دریافت می‌کنند، به صورت حضوری در ساعات اداری در محل اقامت یا از طریق ایمیل.

DSC_0679
Qussay & Khaldoun

اقامتگاه Töpchiner Weg

بسام ح. و ام‌البنین ج. نمایندگان محل اقامت تپچینر وگ هستند و با خوشحالی هر گونه بازخوردی از ساکنان را دریافت می‌کنند، به صورت حضوری در ساعات اداری در محل اقامت یا از طریق ایمیل.

DSC_0675
Bassam & Umulbanin

اقامتگاه Kiefholzstraße

لریا آ. و علی س. نمایندگان محل اقامت کیفهلتس‌استراس هستند و با خوشحالی هر گونه بازخوردی از ساکنان را دریافت می‌کنند، به صورت حضوری در ساعات اداری در محل اقامت یا از طریق ایمیل.

DSC_0676
Ali & Leria

اقامتگاه Buschkrugallee

سویتلانا آر، حاجر آ. و اجیبراهمان بی. نمایندگان محل اقامت بوشکروگ‌آله هستند و با خوشحالی هر گونه بازخوردی از ساکنان را دریافت می‌کنند، به صورت حضوری در ساعات اداری در محل اقامت یا از طریق ایمیل.

DSC_0683
Ajeebrahman & Hajar