pexels-nappy-935977

کمیته ساکنان, منافع ساکنان هر پنج اقامتگاه پناهندگان در برلین- نوی کلن را نمایندگی میکند. هر هفت ماه یکبار، نمایندگان اقامتگاه ها به صورت دموکراتیک از میان ساکنان انتخاب می شوند. آنها با هم کمیته ساکنان را تشکیل می دهند. 

این نمایندگان اولین مرجع تماس برای همه ساکنین اقامتگاه هستند . آنها خود را با وضعیت در محل آشنا می کنند و به دغدغه‌های ساکنان گوش می دهند.

 گفتگوی شخصی با این نمایندگان در جلسات اداری هفتگی  امکان پذیر است. بازخورد ها از طریق ایمیل یا دست نویس در صندوق های پیشنهادات مخصوص نمایندگان که در اقامتگاه ها موجود است، جمع آوری می شوند. این بدان معنی است که نمایندگان همیشه در جریان رویدادهای جاری، چالش ها و حال و هوای محل اقامت خود هستند.

یک بار در ماه، نمایندگان هر پنج اقامتگاه – با حضور مترجم – در جلسه کمیته حضور یافته، در آنجا درخواست‌های خود را مطرح کرده و به طور جمعی اقامتگاه خود را نمایندگی می‌کنند.

این کمیته انتقال دهنده کلام ساکنان و  حلقه رابط آنها با مقامات و جامعه مدنی خواهد بود. کمیته در ارتباط مستقیماً با اداره منطقه (Bezirksamt) است و می تواند بازخوردهای ارزشمند و در صورت لزوم پیشنهادهای بهبود بخش ارائه دهد. یک ساختار باز و دموکراتیک، مشوق گفتگو است و یافتن راه‌حل‌ها با کمک یکدیگر را ممکن می‌سازد. به این ترتیب، پناهندگان نوی کلن فرصتی می یابند برای مشارکت فعال در فرآیندهای تصمیم گیری که بر زندگی آنها در اقامتگاه و فراتر از آن تأثیر می گذارد. هدف تقویت حس جمعی در اقامتگاه است و احساس اطمینان ساکنین از این که همه به طور یکسان شنیده و حمایت می شوند.

درباره دفتر نوکلن

در نوکلن، تنوع روزانه تجربه می‌شود و جشن گرفته می‌شود. مرکز هماهنگی برای پناهیان و مهاجران اداره منطقه نوکلن به فعالیت برای ادغام پایدار و مشارکت افرادی که تجربه پناهندگی دارند و در نوکلن زندگی می‌کنند و یا در آنجا مسکون شده‌اند اختصاص داده است. این کار به پرداختن به موانع و مسائل ساختاری، هماهنگی تلاش‌های گسترده و پیشنهادات متنوع مرتبط است. در نوکلن، مشارکت و مشارکت مستقیم پناهندگانی که در اقامتگاه‌های منطقه زندگی می‌کنند، ترویج می‌شود. برای این منظور، مرکز هماهنگی پروژه ‘کمیته ساکنان نوکلن’ را تشکیل داد و از منابع صندوق ادغام تامین شده است

ما که هستیم

به درخواست اداره منطقه ) (Bezirksamtنوی کلن، بنیاد آموزش و کار بر پایه ادغام BUNT ، کار  هماهنگی و سرپرستی جهت ایجاد کمیته ساکنان  را بر عهده دارد. بیش از ده سال است که بنیاد BUNT از افراد ی که مهاجرت و پناهندگی را تجربه کرده اند در نوی کلن حمایت می کند. ما به عنوان یک سازمان عام المنفعه ارایه دهنده  فرصت های آموزشی، به ادغام افراد دارای سابقه مهاجرت در جامعه حرفه ایی و اجتماعی کمک می کنیم. از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه، ما خود را به عنوان یک مکان مراجعه قابل اعتماد در محله، به ویژه برای مردم روسی زبان، تثبیت کرده ایم. با این حال پیشنهادات ما، از دوره‌های زبان گرفته تا آموزش و پروژه‌های اجتماعی مختلف، برای همه آزاد است و مردم را از سراسر جهان گرد هم می‌آورد، زیرا BUNT به معنای تنوع است.